Schowek 0
Twój schowek jest pusty
Strona główna » Regulamin

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Mad Games

SPIS TREŚCI: POSTANOWIENIA WSTĘPNE

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
II. SPOSOBY POROZUMIEWANIA SIĘ
III. OSTATECZNA KWOTA DO ZAKUPU
IV. KONTO UŻYTKOWNIKA 

     IVa. NEWSLETTER
     IVb. INNE FORMULARZE
     IVc. CHATBOT 

V. SPOSOBY ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA
VI. PRZEKAZANIE POTWIERDZENIA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY TOWARÓW
VII. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
VIII. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
IX. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
X. WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO WSPÓŁPRACY Z SYSTEMEM TELEINFORMATYCZNYM, KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ SPRZEDAWCA
XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
XII. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

DEFINICJE

1. Sprzedawca – GRZEGORZ SZCZEŚNIAK MAD GAMES wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres siedziby :ul. Krasiczyńska3/21 03-379 Warszawa, miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Kondratowicza 25 03-285 Warszawa, NIP PL 5241921282, REGON 012476561, adres poczty elektronicznej: madgames@madgames.pl, numer telefonu:22 4989994 oraz numer komórkowy +48884999993. (opłaty wg stawek operatora).

2. Sklep - sklep internetowy MADGAMES dostępny JEST pod adresem https:MADGAMES.PL prowadzony przez Sprzedawcę

będący platformą sprzedażową, za pośrednictwem której Sprzedawca: udostępnia funkcjonalności Sklepu

oraz świadczy na rzecz Użytkowników usługi oraz umożliwia zawieranie umów sprzedaży Towarów na

odległość, jak również za pośrednictwem której Użytkownicy mają możliwość zapoznania się z Towarami

będącymi w asortymencie Sklepu. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu udostępnia odpowiednie

narzędzia systemowe, teleinformatyczne, technologiczne w celu świadczenia ww. usług.

3. Strona Internetowa Sklepu - strona internetowa dostępna pod adresem https:MADGAMES.PL

4. Regulamin - niniejszy Regulamin, określający zasady korzystania ze Sklepu, w szczególności zasady

zawierania za pośrednictwem Sklepu umów sprzedaży Towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu,

zasady wykonywania tych umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

5. Użytkownik - korzystająca z funkcjonalności Sklepu osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka

organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

6. Klient - Użytkownik, który zawarł umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.

7. Konsument- Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej

niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności zawierającą

umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu.

8. Konto Użytkownika - oznacza indywidualny dla każdego Użytkownika panel, uruchomiony na jego rzecz

przez Sprzedawcę (po dokonaniu przez Użytkownika rejestracji i zawarciu tym samym umowy o

świadczenie usługi prowadzenia Konta Użytkownika), na którym są gromadzone dane podane przez

Użytkownika przy rejestracji Konta Użytkownika, przy czym założenie Konta Użytkownika nie jest

wymagane do korzystania ze Sklepu, w tym do przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień.

9. Towary - znajdujące się w asortymencie Sklepu rzeczy ruchome mogące być przedmiotem umowy

sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą.

10. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą za

pośrednictwem Sklepu na zasadach określonych w Regulaminie.

11. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

12. Newsletter - udostępniana przez Sprzedawcę usługa polegająca na przesyłaniu informacji handlowej

w szczególności dotyczącej oferty produktów i świadczonych usług w formie wiadomości (maili) za

pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.

13. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna, zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.


 

I. Postanowienia wstępne

1. Sprzedawca stosuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w tym środki

służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych

przesyłanych przez Internet – w celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych

w Sklepie. Sprzedawca zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych w Sklepie poprzez

stosowanie protokołu SSL (SecureSocketLayer).

2. Sprzedawca prowadzi sprzedaż Towarów za pośrednictwem Sklepu z wykorzystaniem sieci Internet.

3. Najpóźniej w chwili wyrażenia przez Użytkownika woli związania się Umową sprzedaży (poprzez

złożenie zamówienia), Sprzedawca dostarczy mu za pośrednictwem strony internetowej Sklepu informacje

o głównych cechach Towarów - informacje o oferowanych przez Sprzedawcę Towarach, szczegółowy ich

opis ze wskazaniem ich głównych cech zamieszczone są pod każdym z Towarów uwidocznionych na stronie

internetowej Sklepu. 

4. Użytkownik obowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,

zgodny z prawem, postanowieniami Regulaminu, dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem praw i dóbr

osobistych innych podmiotów. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze

bezprawnym.

II. Sposoby porozumiewania się

1. Sprzedawca pod numerem telefonu do sklepu stacjonarnego Mad Games (numer telefonu

+48 224989994, +48224989993 , udziela informacji w sprawach zapytań dotyczących Sklepu, w tym umów sprzedaży. Opłata za jedno połączenie zgodnie z taryfą operatora.

2. Bezpośrednio przez stronę internetową Sklepu możliwe jest składanie przez Użytkowników zapytań

adresowanych do Sprzedawcy. W tym celu należy na stronie internetowej Sklepu wybrać formularz

kontaktowy i wpisać wymagane dane umożliwiające Sprzedawcy udzielenie odpowiedzi w określonych

polach formularza zapytania, oraz zaznaczyć wymagane pola.

3. Sprzedawca w sprawie realizacji złożonego zamówienia, w tym w razie konieczności doprecyzowania

szczegółów złożonego zamówienia może kontaktować się z Użytkownikiem za pomocą poczty

elektronicznej lub telefonicznie - przy czym telefonicznie jedynie w razie podania numeru telefonu

kontaktowego przez Użytkownika.

III. Ostateczna kwota do zapłaty

1. Ceny Towarów prezentowane na stronie internetowej Sklepu podane są w złotych polskich i są cenami

brutto tj. zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT), ale nie zawierają Kosztów

Dostarczenia Towarów.

2. Koszty Dostarczenia Towarów obejmują m.in. opłaty za usługi pocztowe oraz są uzależnione od wybranej

przez Klienta formy płatności oraz od wysokości Cen Towarów w złożonym zamówieniu.

3. Na ostateczną kwotę do zapłaty z tytułu danego złożonego zamówienia składają się: Cena Towarów oraz

Koszty Dostarczenia Towarów.

4. O ostatecznej kwocie do zapłaty Użytkownik jest informowany na stronie internetowej Sklepu w trakcie

składania Zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia zamówienia i złożenia

zamówienia. Są to całkowite koszty, które Użytkownik zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi

podatkami. Ostateczna kwota do zapłaty wskazana jest także w wiadomości potwierdzającej otrzymanie

zamówienia.

5. Ostateczna kwota do zapłaty wskazana w sposób określony w ust. 4 nie ulegnie zmianie.

IV. Konto Użytkownika

1. Rejestracja Konta Użytkownika jest dobrowolna w szczególności w tym sensie, że Użytkownik może

przeglądać asortyment Sklepu internetowego, a także składać zamówienia bez rejestrowania Konta

Użytkownika.

2. W celu założenia Konta Użytkownika należy na stronie internetowej Sklepu kolejno:

a) kliknąć przycisk „Zaloguj” znajdujący się na górnym pasku,

b) kliknąć przycisk „Załóż konto”, który przenosi do widoku zakładania konta,

c) wpisać wymagane dane w określonych polach formularza rejestracyjnego, tj. imię, nazwisko i adres

email, zaznaczyć check-box oznaczający potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem Sklepu i

akceptację jego treści oraz nacisnąć przycisk „Załóż konto” znajdujący się w widoku zakładania

konta.

3. Po dokonaniu przez Użytkownika rejestracji, Sprzedawca niezwłocznie wyśle na adres korespondencji

elektronicznej Użytkownika podany przez niego w toku rejestracji, wiadomość mailową potwierdzającą

zarejestrowanie Konta Użytkownika.

4. Z chwilą otrzymania przez Użytkownika wiadomości potwierdzającej zostaje zawarta umowa o

świadczenie usługi Konta Użytkownika, przy czym usługa ta świadczona będzie nieodpłatnie przez czas

nieoznaczony.

5. Sprzedawca jest uprawniony do wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi Konta Użytkownika z

zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia wyłącznie z ważnych przyczyn w postaci uporczywego

naruszania przez Użytkownika jego obowiązków, w razie uprzedniego wezwania Użytkownika przez Sprzedawcę do zaprzestania naruszeń i wyznaczenia mu w tym

celu przez Sprzedawcę dodatkowego 14-dniowego terminu oraz niezastosowania się Użytkownika do

wezwania pomimo upływu tego terminu.

6. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Użytkownika Sprzedawca może

złożyć Użytkownikowi na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika.

7. Użytkownik jest uprawniony do wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi Konta Użytkownika w

dowolnym czasie, bez okresu wypowiedzenia, bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek

kosztów, w szczególności przez przesłanie Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na

adres: madgames@madgames.pl żądania usunięcia Konta ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej (adresu email)zarejestrowanego w Sklepie.

8. Skutkiem wygaśnięcia umowy o świadczenie usługi Konta jest zablokowanie i usunięcie Konta

Użytkownika, nie ma to jednak wpływu na prawa nabyte przez Użytkownika przed wygaśnięciem umowy.

IVa. Newsletter 

1. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Użytkownika

adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana jest przez MadGames informacja w formie wiadomości email, zwana dalej „Newsletterem”. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas

nieoznaczony.

2. Newsletter zawiera informacje o ofercie produktów oferowanych w naszych sklepach w tym sklepie internetowym pod adresem madgames.pl

3. Każdy Newsletter zawiera:

a) informację o Mad Games jako nadawcy Newslettera,

b) wypełnione pole „Temat” określające treść Newslettera,

c) informację o sposobie rezygnacji z usługi Newsletter lub zmianie adresu poczty elektronicznej

(adresu e-mail) Użytkownika, na który wysyłany jest Newsletter.

4. Zamówienie usługi Newsletter następuje poprzez dokonanie przez Użytkownika następujących

czynności rejestracyjnych na stronie internetowej https://madgames.pl w polu „NEWSLETTER”:

a) podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika w formularzu zamieszczonym

na stronie internetowej,

b) wyrażenie zgody na otrzymywanie wiadomości typu Newsletter i zaznaczenie check-box’a

oznaczającego potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem Sklepu i akceptację jego treści,

c) naciśnięcie (kliknięcie) na przycisk „Zapisz się”,

d) kliknięcie linku potwierdzającego rejestrację zamieszczonego w przesłanej wiadomości

elektronicznej o tytule „Potwierdzenie subskrypcji newslettera ze strony”.

5. Naciśnięcie (kliknięcie) na link potwierdzający rejestrację powoduje dodanie adresu poczty

elektronicznej Użytkownika (adresu e-mail) do listy e-mailingowej. Adres poczty elektronicznej

Użytkownika (adres e-mail) będzie wykorzystywany w celu wysyłania Użytkownikowi Newsletterów.

6. Podanie w formularzu, podczas czynności rejestracyjnych, adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail)

Użytkownika jest niezbędne do świadczenia usługi Newsletter.

7. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany

uprzednio adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest Newsletter, rezygnując z

dotychczas świadczonej usługi Newsletter poprzez naciśnięcie (kliknięcie) na link „Anulowanie subskrypcji

Newslettera” umieszczony w stopce każdego Newslettera, a następnie ponowne zamówienie usługi

Newsletter poprzez dokonanie przez Użytkownika czynności rejestracyjnych w sposób szczegółowo

wskazany w ust. 6 powyżej, wskazując nowy adres poczty elektronicznej (adres e-mail) Użytkownika w

formularzu zamieszczonym na stronie internetowej https://madgames.pl/ https://madgames.pl w polu

NEWSLETTER”.

8. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów zrezygnować z

usługi Newsletter w szczególności poprzez:

a) kliknięcie na link „Anulowanie subskrypcji Newslettera” umieszczony w stopce każdego

Newslettera,

b) odznaczenie zgody „Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany przeze mnie adres e-mail

korespondencji handlowej w postaci NEWSLETTERA na zasadach określonych w Regulaminie

sklepu internetowego. Przysługuje mi prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w każdym

czasie, co nie będzie jednak miało wpływu na zgodność przetwarzania z prawem, realizowanego

przed cofnięciem zgody” w Panelu Użytkownika, a następnie naciśnięcie (kliknięcie) na przycisk

Zapisz zmiany”,

c) przesłanie madgames za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres email):

madgames@madgames.pl oświadczenia woli o rezygnacji z usługi Newsletter.

IVb. Inne formularze

1. Sprzedawca może udostępnić Użytkownikowi za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu również

inne formularze, które mogą w szczególności służyć do polecania przez Użytkownika innym użytkownikom

Internetu produktów oferowanych w Sklepie lub Sklepu, a także do wzięcia przez Użytkowników udziału w

konkursach oraz promocjach organizowanych przez Sprzedawcę.

2. Zawarcie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną w ramach korzystania z konkretnego

formularza następuje z chwilą skorzystania przez Użytkownika z tego formularza. Rozwiązanie umowy o

świadczenie usługi drogą elektroniczną następuje każdorazowo w sposób automatyczny po skorzystaniu

przez Użytkownika z konkretnego formularza. Sprzedawca może wprowadzić dodatkowe regulaminy

określające zasady korzystania z konkretnych formularzy, które będą przekazywane do wiadomości i

akceptacji Użytkownikom przed faktycznym skorzystaniem z danego formularza.

IVc. Chatbot

1. Sprzedawca może udostępnić Użytkownikowi za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu również

funkcjonalność tzw. chatbota (dalej: Chatbot) czyli zautomatyzowanego chatu posługującego się gotowymi

odpowiedziami dotyczącymi pytań Klientów m.in. odnośnie zamówień.

2. Za pośrednictwem Chatbota nie można będzie złożyć zamówienia ani zapisać się na Newsletter ani

założyć Konta Użytkownika.

3. Zawarcie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną w ramach korzystania z Chatbota następuje z

chwilą skorzystania przez Użytkownika z tej funkcjonalności. Rozwiązanie umowy o świadczenie usługi

drogą elektroniczną następuje każdorazowo w sposób automatyczny po skorzystaniu przez Użytkownika z

Chatbota.

4. W ramach korzystania z usługi Chatbota Użytkownik zobowiązany jest do niedostarczania i

nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym.

V. Sposoby złożenia zamówienia

1. Użytkownik ma możliwość zakupu Towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu poprzez złożenie

zamówienia:

a) bezpośrednio poprzez stronę internetową Sklepu (zakładając dobrowolnie Konto) przechodząc przez ścieżkę zamówienia,

b) wysyłając wiadomość e-mail pod adres: madgames@madgames.pl, ze wskazaniem wszystkich istotnych z

punktu widzenia realizacji zamówienia informacji o zamawianych Towarach tj. nazw

katalogowych i liczby zamawianych Towarów, sposobu płatności, sposobu i miejsca

dostarczenia Towarów oraz następujących danych: imię, nazwisko, adres pod który należy

dostarczyć zamówione Towary, adres e-mail, numer telefonu. jak również ze wskazaniem czy

Użytkownik składa zamówienie jako podatnik podatku od towarów i usług (VAT)

2. W celu złożenia zamówienia bezpośrednio poprzez stronę internetową Sklepu należy:

a) skompletować zamówienie korzystając z koszyka (przez naciśnięcie na przycisk „Dodaj do

koszyka”. Użytkownik dodaje Towary do koszyka dokonując ich wyboru, zgodnie z opisem i ceną

oraz - jeśli Towary są oferowane w różnych rozmiarach - wybiera rozmiar),

b) po przejściu do widoku „Twój Koszyk” i ustaleniu ilości Towarów, kliknąć przycisk „Przejdź do

kasy”,

c) po przejściu do widoku „Dostawa” wpisać wymagane dane w określonych polach formularza

zamówienia;

d) wybrać sposób dostawy, a następnie kliknąć przycisk „przejdź do płatności”,

e) po przejściu do widoku „Podsumowanie i płatność” wybrać metodę płatności oraz w każdym

przypadku zaznaczyć wymagane check-box’y oraz wskazać czy Użytkownik składa zamówienie

jako podatnik podatku od towarów i usług (VAT), a następnie kliknąć w przycisk „zamawiam i

płacę” lub inny przycisk zawierający jednoznaczne sformułowanie równoważne słowom:

zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, przy czym oznacza to złożenie zamówienia z obowiązkiem

zapłaty.

3. Zamówienia będą realizowane w kolejności ich składania.

4. Złożenie przez Użytkownika zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem oferty zawarcia umowy

sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia wobec Sprzedawcy.

5. Szczegółowe informacje o sposobie złożenia zamówienia dostępne są na stronie internetowej Sklepu w

stopce w bloku „Obsługa Klienta”: „Składanie zamówień”.

VI. Przekazanie potwierdzenia zawarcia umowy sprzedaży Towarów

1. Sprzedawca niezwłocznie po złożeniu przez Użytkownika zamówienia, wyśle - na podany przez

Użytkownika adres poczty elektronicznej - wiadomość elektroniczną potwierdzającą otrzymanie

zamówienia i zawarcie umowy.

2. Z chwilą otrzymania przez Użytkownika wskazanej powyżej wiadomości elektronicznej zostaje zawarta

umowa sprzedaży Towarów pomiędzy Użytkownikiem jako Klientem a Sprzedawcą.

3. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie istotnych postanowień umowy sprzedaży

Towarów następuje poprzez przesłanie wskazanej powyżej wiadomości elektronicznej wraz z załącznikami

w postaci niniejszego Regulaminu, pouczenia o prawie odstąpienia od umowy oraz wzoru formularza

oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

  1. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT 

1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży: 

2. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki. 

  1. Płatność gotówką lub płatność kartą płatniczą.

  2. . Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy. 

  1. Bank: Pko Bp Numer Konta: 68 1020 1042 0000 8702 0533 6732 .

  2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki. 

  3. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU 

5.2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. 

5.3. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny. 

5.4. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu: 

5.4.1. Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa. 

5.4.2. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa. 

5.4.3. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Kondratowicza 25, 03-379 Warszawa – w Dni Robocze, w godzinach od 12:00 do 19:00. 

5.5. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 7 Dni Roboczych. 

5.5.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy. 

5.5.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. 

5.6. Termin gotowości Produktu do odbioru przez Klienta – w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 3 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 3 Dni Roboczych. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. 

5.6.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy. 

5.6.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. 

 

2. Towar zamówiony w Sklepie dostarczany jest:

a) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:

-do sklepów stacjonarnych Sprzedawcy

-za pośrednictwem podmiotów świadczących usługi pocztowe lub przewozowe lub

kurierskie, w szczególności GLS i INPOST

b) na terytorium innych niż Rzeczpospolita Polska państw: za pośrednictwem podmiotów

świadczących usługi pocztowe lub przewozowe lub kurierskie.

3. Sprzedawca przystąpi do realizacji złożonego zamówienia niezwłocznie po wysłaniu drogą elektroniczną

potwierdzenia otrzymania złożonego zamówienia oraz – w przypadku wybrania jako sposobu płatności

przedpłaty – po zaksięgowaniu całej kwoty Ceny Towarów oraz Kosztów Dostawy Towarów wpłaty na

rachunku bankowym Sprzedawcy.

4. Czas realizacji złożonego zamówienia obejmuje okres w którym Sprzedawca przygotowuje do wysyłki

przesyłkę kompletując zamówione Towary.

5. Czas realizacji złożonego zamówienia wynosi do 7 dni roboczych i rozpoczyna się w momencie

przystąpienia przez Sprzedawcę do realizacji złożonego zamówienia, a kończy w momencie przekazania

przez Sprzedawcę przesyłki podmiotowi świadczącemu usługi pocztowe, o którym mowa w ust. 2.

6. Do czasu realizacji złożonego zamówienia nie wlicza się czasu dostarczenia Towaru obejmującego okres

od momentu przekazania przez Sprzedawcę przesyłki podmiotowi świadczącemu usługi pocztowe do

momentu doręczenia przesyłki przez ten podmiot Klientowi.

7. Szczegółowe informacje na temat dostarczania Towarów, w tym Koszty Dostarczenia Towarów podane

są na stronie internetowej Sklepu w stopce w bloku „Obsługa Klienta”: „Koszty i czas dostawy”.

8. Jeśli Użytkownik oświadczy, że składa zamówienie jako podatnik podatku od towarów i usług (VAT),

Sprzedawca wystawi takiemu Użytkownikowi fakturę VAT.

9. Jeśli Użytkownik oświadczy, że nie składa zamówienia jako podatnik podatku od towarów i usług (VAT):

a) oraz zażąda wystawienia faktury VAT, to w związku z zakupem Towarów Użytkownikowi

przesłana będzie faktura VAT.

b) oraz nie zażąda wystawienia faktury VAT, to w związku z zakupem Towarów:

i)w przypadku wyboru przez Użytkownika opcji dostarczenia Towaru - na terytorium

Rzeczpospolitej Polskiej - w postaci odbioru osobistego w sklepie stacjonarnym

Sprzedawcy lub punkcie sprzedaży Sprzedawcy, określonym w pkt VII. 2.a. Regulaminu:

Użytkownikowi przesłany będzie przez Sprzedawcę paragon fiskalny, dołączany do paczki

z Towarem odbieranej osobiście w ww. sklepie lub punkcie,

-w przypadku wyboru przez Użytkownika opcji dostarczenia Towaru - na terytorium

Rzeczpospolitej Polskiej - w postaci odbioru osobistego w, prowadzonym sklepie: z opcją zapłaty

za zamówiony towar na miejscu, Użytkownikowi wydany zostanie paragon fiskalny w

momencie odbioru paczki. W przypadku potrzeby wystawienia faktury VAT zostanie

wystawiona Faktura VAT do paragonu po zgłoszeniu takiego żądania,

w przypadku wyboru przez Użytkownika opcji dostarczenia Towaru - na terytorium

Rzeczpospolitej Polskiej - innych niż określone w pkt i) oraz pkt ii) powyżej -

Użytkownikowi przesłana będzie przez Sprzedawcę nota rozliczeniowa na adres e-mail

Użytkownika, podany przez Użytkownika w związku z wypełnieniem odpowiedniego

formularza na Stronie Internetowej Sklepu (formularza przy zakładaniu Konta

Użytkownika lub przy składaniu zamówienia),

iv)w przypadku wyboru przez Użytkownika opcji dostarczenia Towaru na terytorium

innych niż Rzeczpospolita Polska państw - Użytkownikowi przesłana będzie przez

Sprzedawcę faktura VAT.

10. Użytkownik akceptując niniejszy Regulamin udziela Sprzedawcy akceptacji – w rozumieniu art. 106n

ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (VAT) – na stosowanie przez

Sprzedawcę w stosunku do Użytkownika faktur elektronicznych, w tym na przesyłanie (udostępnianie)

Użytkownikowi faktur elektronicznych wystawionych przez Sprzedawcę w formacie pliku PDF za pomocą

poczty elektronicznej na adres e-mail Użytkownika podany przez Użytkownika w związku z wypełnieniem

odpowiedniego formularza na Stronie Internetowej Sklepu (formularza przy zakładaniu Konta

Użytkownika lub formularza przy składaniu zamówienia).

11. Akceptacja, o której mowa w ust. 10 powyżej nie wyłącza prawa Sprzedawcy do stosowania faktur VAT

w wersji papierowej.

12. Użytkownik w każdym czasie ma możliwość cofnięcia – poprzez poinformowanie o tym Sprzedawcy –

udzielonej akceptacji, o której mowa w ust. 10 powyżej.

13. Postanowienia ust. 8 oraz ust. 9 powyżej obowiązują z zastrzeżeniem, że nie mogą naruszać

bezwzględnie obowiązujących przepisów właściwego prawa.

VIII. Prawo do odstąpienia od umowy.

1. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez

podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w

pouczeniu o prawie odstąpienia od umowy - zawierającym informacje o sposobie i terminie wykonania

prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy ponoszonych przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta.

- stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu.

-Wyłączenia prawa do odstąpienia od umowy 

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość jest w niektórych sytuacjach niedozwolone lub ograniczone. Dotyczy to umów: w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli zostało ono otwarte po dostarczeniu – np. zdjęto folię ochronną z fabrycznie nowej gry komputerowej; 

- Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 

-Treści cyfrowe

Art. 38. Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta: Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

13) o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1;


 

IX. Procedura rozpatrywania reklamacji.

1. Na Sprzedawcy ciąży obowiązek dostarczenia Klientowi Towarów bez wad.

2. Sprzedawca ponosi wobec Klienta odpowiedzialność za wady Towarów na zasadach określonych w

przepisach, w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.

3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w dowolny sposób dostatecznie ujawniający jego wolę.

4. Celem ułatwienia Klientowi złożenia reklamacji, Sprzedawca:

a) rekomenduje, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności następujące dane: imię,

nazwisko, adres e-mail, nr konta bankowego, adres (ulica, nr domu/nr mieszkania, kod pocztowy,

miejscowość (poczta)), nr telefonu,, formę rekompensaty, podanie nr zamówienia, podanie

informacji jakie konkretnie towar jest reklamowany i z jakiego powodu,

Z powyższych zaleceń Sprzedawcy lub z opisanej na stronie internetowej Sklepu procedury zgłoszenia

reklamacji Klient nie musi korzystać, ani się nim kierować, a brak skorzystania nie wpływa na skuteczność

reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

5. Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę można składać w

szczególności poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres : madgames@madgames.pl.

6. Sprzedawca rozpatrzy każdą reklamację i ustosunkuje się do niej udzielając odpowiedzi o sposobie jej

rozpatrzenia niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji. O sposobie

rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany w sposób wskazany w zgłoszeniu

reklamacyjnym.

7. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Sprzedawca zwróci się do Klienta

o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi Klienta wskazanymi w tej reklamacji.

X. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym

posługuje się Sprzedawca

1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu, niezbędne jest urządzenie końcowe z

dostępem do Internetu i zainstalowaną przeglądarką internetową typu: Internet Explorer, Mozilla Firefox,

Opera, Google Chrome czy też Apple Safari.

2. Do składania zamówień niezbędne jest ponadto posiadanie aktywnego konta poczty e-mail.

XI. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych (w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO) Użytkowników korzystających z

funkcjonalności Sklepu jest Sprzedawca, to jest Mad Games Szcześniak Grzegorz

2. Sprzedawca wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się w sprawach

dotyczących ochrony danych osobowych oraz realizacją praw z tym związanych. W tym celu możliwy jest

kontakt drogą elektroniczną na adres madgames@madgames.pl a także pocztą tradycyjną na adres MadGames, ul.Kondratowicza 25, 03-285 Warszawa (z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych (IOD)”).

3. Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane w następujących celach oraz na poniższych

podstawach prawnych:

a) przyjmowania zamówień oraz realizacji umowy sprzedaży (podstawa prawna przetwarzania

danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

b) bieżącej komunikacji w sprawach związanych ze złożonymi zamówieniami, w tym ich

potwierdzaniem i informowaniem o statusie (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust.

1 lit. b RODO),

c) umożliwienia rejestracji oraz obsługi Konta Użytkownika założonego w ramach Sklepu (w

przypadku założenia przez Użytkownika takiego konta) oraz zapewniania innych funkcjonalności

za pośrednictwem Sklepu określonych w Rozdziale IV Regulaminu w ramach zawartej z

Użytkownikiem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (podstawa prawna

przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

d) umożliwienia logowania na Konto Użytkownika z wykorzystaniem konta posiadanego przez

danego Użytkownika na portalu Facebook, które polega na procesie autoryzacji Użytkownika na

jego Koncie założonym w Sklepie poprzez porównanie jego danych z danymi przypisanymi na jego

koncie w portalu Facebook (w takim wypadku Facebook zgodnie ze stosowanym narzędziem do

weryfikacji tożsamości udostępni Sprzedawcy dane w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail,

zdjęcie profilowe), wyłącznie w przypadku samodzielnego wyboru przez Użytkownika takiej formy

logowania, co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

e) umożliwienia korzystania z funkcjonalności innych formularzy, o których mowa w Rozdziale IVb

Regulaminu w ramach zawartej z Użytkownikiem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

(podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO) zgodnie z niniejszym

Regulaminem, a także na podstawie szczególnych regulaminów określających zasady korzystania

z konkretnych formularzy, o ile będą one obowiązywały w konkretnych przypadkach zgodnie z

decyzją podjętą przez Sprzedawcę (w takim wypadku regulaminy te mogą określać dodatkowe cele

i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych),

f) rozpatrywania reklamacji związanych z zawartymi umowami sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

g) rozpatrywania reklamacji związanych z zawartą umową o świadczenie usług drogą elektroniczną

– w sytuacji, gdy Użytkownik taką umowę zawarł ze Sprzedawcą na zasadach określonych w

niniejszym Regulaminie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

h) przyjmowania i obsługi innych niż reklamacje oraz sprawy związane z realizowanymi umowami,

zgłoszeń i zapytań kierowanych do Sprzedawcy (np. za pośrednictwem danych kontaktowych

wskazanych na stronie internetowej Sklepu), co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy

(podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

i) przyjmowania oświadczeń odstąpienia od zawartych umów sprzedaży na odległość, zgodnie z

postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz przepisami Rozdziału 4 ustawy z dnia 30 maja 2014

r. o prawach konsumenta, co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (podstawa prawna

przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

j) rozpatrywania i dochodzenia roszczeń, obrony przed roszczeniami, a także w celach realizacji

pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, co stanowi prawnie

uzasadniony interes Sprzedawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

k) wsparcia w uzyskaniu usług kredytowych oraz umożliwienia korzystania z płatności

elektronicznych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (podstawa prawna

przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

l) monitorowania sposobu korzystania z usług świadczonych w ramach Sklepu przez Użytkowników,

pod kątem przestrzegania postanowień Regulaminu, a także rozwijania funkcjonalności Sklepu,

poprawy działania świadczonych usług za jego pośrednictwem, co stanowi prawnie uzasadniony

interes Sprzedawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

m) w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, poprzez dobór i wyświetlanie

dostępnych towarów Sklepu z uwzględnieniem aktywności i preferencji konkretnych

Użytkowników, a także poprzez tworzenie dopasowanych grup odbiorców reklam z

uwzględnieniem ich preferencji, co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (podstawa

prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

n) prowadzenia analiz statystycznych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy

(podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

o) realizacji wymagań prawnych w zakresie przepisów podatkowych i rachunkowych, w

szczególności określonych przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i

usług (VAT), ustawy z dnia z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (podstawa prawna przetwarzania danych: art.

6 ust. 1 lit. c RODO),

p) przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych oraz na potrzeby wykazywania

prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Sprzedawcy, co stanowi jego

prawnie uzasadniony interes (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

q) wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną w postaci Newslettera – jeśli konkretna

osoba wyraziła odrębną zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną,

r) wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną w postaci wiadomości PUSH - jeśli

konkretna osoba wyraziła odrębną zgodę na otrzymywanie tego typu informacji,

s) wysyłania drogą SMS na wskazany numer telefonu komórkowego powiadomień zawierających

informacje marketingowe Sprzedawcy (w tym o dostępnych towarach i promocjach prowadzonych

za pośrednictwem Sklepu) – jeśli konkretna osoba wyraziła odrębną zgodę na otrzymywanie tego

typu powiadomień (tzw. Klub SMS),

t) prowadzenia badań satysfakcji Użytkowników - jeśli konkretna osoba wyraziła odrębną zgodę na

udział w takim badaniu (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

u) zapisywania danych w postaci plików cookies, gromadzenia danych ze strony internetowej Sklepu

oraz wersji mobilnej Sklepu – jeśli konkretna osoba wyraziła na to odrębną zgodę na zasadach

określonych w Polityce Plików Cookies obowiązującej na stronie internetowej Sklepu.

4. Dane osobowe Użytkowników mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców:

a) podwykonawcom zapewniającym wsparcie techniczne Sprzedawcy w prowadzeniu i utrzymaniu,

a także rozwoju Sklepu takim jak: podmioty świadczące usługi hostingu, dostawcy

oprogramowania do zarządzania Sklepem, podmioty świadczące obsługę techniczną

oprogramowania Sklepu, dostawcy zapewniający oprogramowanie do wysyłania korespondencji

handlowej drogą elektroniczną, w tym wiadomości typu PUSH, dostawcy zapewniający obsługę

Biura Obsługi Klienta, agencjom marketingowym, z którymi Sprzedawca zawarł wymagane

prawnie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;

b) podmiotom wspierającym Sprzedawcę w prowadzeniu działań marketingowych i sprzedażowych,

takim jak agencje marketingowe, podmioty prowadzące portale internetowe, w tym portale typu

social media;

c) podmiotom wspierającym Sprzedawcę w realizacji programów badania satysfakcji Użytkowników,

w szczególności za pośrednictwem ankiet przeprowadzanych drogą elektroniczną lub telefoniczną;

podmiotom wspierającym realizację przez Sprzedawcę obowiązujących przepisów prawa oraz

uprawnień i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, w związku ze świadczeniem

usług za pośrednictwem Sklepu, takim jak: kancelarie prawne oraz firmy windykacyjne, z którymi

Sprzedawca zawarł wymagane prawnie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;

d) podmiotom, którym przekazanie danych jest niezbędne w celu zapewnienia prawidłowej realizacji

usług za pośrednictwem Sklepu, zgodnie z żądaniem konkretnego Użytkownika – podmiotom

świadczącym usługi płatności elektronicznych (w przypadku wyboru takiej opcji płatności),

podmiotom zapewniającym dostawę towaru pod wskazany adres (usługi pocztowe, przewozowe lub kurierskie, firmy spedytorskie).

5. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane przez Sprzedawcę poza teren Europejskiego

Obszaru Gospodarczego (EOG) w ramach korzystania przez Sprzedawcę z usług podwykonawców (spośród

kategorii odbiorców wskazanych w punkcie 4 wyżej). W takim wypadku Sprzedawca gwarantuje

wymagane prawnie środki ochrony danych osobowych, którymi będą (w zależności od przypadku): i)

przekazanie danych do podwykonawcy zlokalizowanego w państwie trzecim, w stosunku do którego

została wydana decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony, zgodnie z wymaganiami art. 45 RODO,

ii) przekazanie danych realizowane na podstawie zawartej z podwykonawcą umowy o transfer danych

opartej na Standardowych Klauzulach Umownych przyjętych w drodze decyzji przez Komisję Europejską,

iii) przekazanie danych realizowane w ramach stosowanych przez podwykonawcę wiążących reguł

korporacyjnych, o których mowa w art. 47 RODO. Więcej informacji dotyczących stosowanych przez

Sprzedawcę środków bezpieczeństwa związanych z przekazywaniem danych poza obszar EOG można

uzyskać kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Sprzedawcę.

6. Poza przypadkami, o których mowa powyżej, dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane

poza obszar EOG tylko w takich przypadkach, w których konkretny Użytkownik dokonuje zamówienia z

kraju zlokalizowanego poza EOG i oczekuje dostarczenia zamówionych towarów do tego kraju. W takim

wypadku Sprzedawca przekaże dane osobowe Użytkownika poza obszar EOG wyłącznie w celu

prawidłowej realizacji złożonego zamówienia, pod wskazany adres w zamówieniu, zgodnie z jego

żądaniem.

7. Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez Sprzedawcę przez okres realizacji zawartych

Umów sprzedaży i do czasu ich prawidłowego rozliczenia, a także przez okres świadczenia usług Sklepu

(Użytkownikom) przez czas obowiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a ponadto:

a) do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umów wskazanych powyżej,

b) przez czas niezbędny do dochodzenia konkretnych roszczeń, z którymi wystąpił Sprzedawca lub

ich odparcia (jeżeli z roszczeniami wystąpił Użytkownik w związku z zawartymi umowami, o

których mowa wyżej,

c) przez czas wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności w

zakresie regulacji podatkowych i rachunkowych, np. obowiązków związanych z przechowywaniem

dokumentacji zgodnie z wymaganiami art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,

d) przez okres niezbędny do udokumentowania przez Sprzedawcę przed organami administracji

publicznej, w tym organem nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych, prawidłowości

spełnienia obowiązków prawnych na nim spoczywających,

e) w celach archiwizacyjnych, gdy dotyczy to historii prowadzonej korespondencji i udzielanych

odpowiedzi na zgłaszane zapytania (niezwiązane bezpośrednio z zawartymi umowami) – przez

okres nie dłuższy niż 3 lata od pozyskania danych

f) w celach marketingu bezpośredniego – przez czas obowiązywania umowy o świadczenie usług

drogą elektroniczną (Użytkownicy) oraz przez czas realizacji umów sprzedaży lub da czasu

zgłoszenia sprzeciwu na przetwarzanie danych w tym celu,

g) do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych lub ich dezaktualizacji (stwierdzonej przez

Sprzedawcę) – jeżeli przetwarzanie danych odbywa się za zgodą udzieloną przez konkretną osobę.

8. Sprzedawca zapewnia każdemu Użytkownikowi prawo skorzystania ze wszystkich przysługujących im

uprawnień przewidzianych na gruncie RODO, tj. prawa żądania dostępu do swoich danych osobowych,

prawie ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia

danych, a także prawie wniesienia sprzeciwu na ich przetwarzanie, na zasadach i w przypadkach

przewidzianych w przepisach RODO.

9. W przypadku przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę w celu realizacji prawnie

uzasadnionych interesów (o których była mowa powyżej), każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do

wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.

10. Dane przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu polegającego na prowadzeniu

marketingu bezpośredniego Sprzedawcy będą przetwarzane wyłącznie do czasu zgłoszenia sprzeciwu na

tego typu formę przetwarzania. Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia sprzeciwu na przetwarzanie

jego danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym poprzez profilowanie, w każdym

czasie.

11. W przypadku przetwarzania przez Sprzedawcę danych osobowych za zgodą wyrażoną przez

Użytkownika, każdej osobie przysługuje prawo wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie

swoich danych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych, które miało miejsce przed

cofnięciem zgody.

12. Podanie danych osobowych w odniesieniu do:

a) Użytkowników, którzy chcą utworzyć Konto Użytkownika w Sklepie – w celu rejestracji i założenia

Konta Użytkownika niezbędne jest podanie danych w zakresie wskazanym w formularzu

rejestracyjnym, tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail. Niepodanie tych danych

uniemożliwi założenie Konta Użytkownika (a w konsekwencji zawarcie umowy o świadczenie

usług drogą elektroniczną), ale Klient nadal będzie mógł korzystać z możliwości dokonywania

zamówień towarów za pośrednictwem Sklepu w opcji bez rejestracji Konta Użytkownika;

b) Użytkowników, którzy składają zamówienia za pośrednictwem Sklepu – w celu złożenia i

umożliwienia Sprzedawcy realizacji zamówienia (i tym samym umowy sprzedaży) niezbędne jest

podanie danych w zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania (lub inny adres do dostawy), adres

e-mail, numer telefonu. Niepodanie tych danych będzie skutkować brakiem możliwości przyjęcia

zamówienia (a tym samym zawarcia umowy sprzedaży);

c) Użytkowników, którzy składają oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży – w celu złożenia

oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej na odległość niezbędne jest

podanie danych w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, adres (ulica, nr domu/nr mieszkania, kod

pocztowy, miejscowość (poczta)), nr telefonu, numer zamówienia, numer konta bankowego.

Niepodanie tych informacji uniemożliwi skuteczne złożenie oświadczenia woli o odstąpieniu od

umowy sprzedaży, a brak wskazania numeru konta bankowego może uniemożliwić zwrot

należności,

d) Użytkowników, którzy składają reklamacje w związku z zawartą umową sprzedaży – w celu

złożenia reklamacji i umożliwienia jej rozpatrzenia przez Sprzedawcę niezbędne jest podanie

danych w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, nr konta bankowego, adres (ulica, nr domu/nr

mieszkania, kod pocztowy, miejscowość (poczta)), numer telefonu, formę rekompensaty, numer

zamówienia, podanie informacji jakie konkretnie towar reklamują i z jakiego powodu. Niepodanie

tych danych uniemożliwi Sprzedawcy rozpatrzenie złożonej reklamacji,

e) Użytkowników, którzy składają reklamacje w związku z zawartą ze Sprzedawcą umową o

świadczenie usług drogą elektroniczną na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie – w

celu złożenia reklamacji i umożliwienia jej rozpatrzenia przez Sprzedawcę niezbędne jest podanie

adresu e-mail, który Użytkownik podał w trakcie rejestracji Konta Użytkownika w Sklepie lub który

podał podczas rejestracji w Newsletterze (gdy reklamacja dotyczy tej usługi). Niepodanie tych

danych może uniemożliwić Sprzedawcy rozpatrzenie złożonej reklamacji,

f) pozostałych przypadków - jest dobrowolne.

13. Sprzedawca nie będzie prowadził operacji przetwarzania danych Użytkowników w sposób

zautomatyzowany, które jednocześnie będą prowadziły do podejmowania wobec nich decyzji

wywołujących skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływających na ich sytuację. Ewentualne

przetwarzanie danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, będzie służyło wyłącznie

analizom i prognozom indywidualnych preferencji Użytkowników korzystających ze Sklepu.

14. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedawcę przysługuje prawo wniesienia

skargi w związku z przetwarzaniem jej danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny

Inspektor Ochrony Danych Osobowych, a od momentu wejścia w życie nowej ustawy o ochronie danych

osobowych jego następca prawny – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, mający siedzibę przy ul.

Stawki 2, 00-193 Warszawa.

XII. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

1. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia

roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych

podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów, takich jak w szczególności: rzecznicy

praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na

stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/

2. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu

rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi

dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego

zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

XIII. Postanowienia końcowe

1. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu https:madgames.pl

https:madgames.pl w postaci umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą systemu

teleinformatycznego Użytkownika.

Regulamin jest także przesyłany - w postaci umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie przez

Użytkownika - na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika w przypadku zawarcia ze

Sprzedawcą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub umowy sprzedaży Towarów za

pośrednictwem Sklepu.

2. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu ograniczyć lub wyłączyć jakichkolwiek praw Użytkowników

wynikających z przepisów prawa. Sprzedawca honoruje wszelkie prawa Użytkowników przewidziane w

przepisach obowiązującego prawa, a w szczególności przewidziane w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia

1964 r. Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn

obejmujących:

a) zmiany w prawie;

b) przyczyny organizacyjne, w szczególności:

i) zmiany w zakresie prowadzonej przez Sprzedawcę działalności w postaci zmian jej

profilu, zmian zakresu asortymentu Towarów, wprowadzania nowych usług lub

udogodnień (w tym związanych z zawieraniem i rozwiązywaniem umów),

-zmiany w zakresie: danych adresowych, nazwy lub formy prawnej Sprzedawcy,

-zmiany w zakresie sposobów płatności,

-zmiany w zakresie sposobów dostarczenia Towarów,

- inne zmiany techniczne związane z funkcjonowaniem Sklepu.

4. Każdy Użytkownik zostanie poinformowany o zmianie Regulaminu poprzez opublikowanie go na Stronie

Internetowej Sklepu.

5. Użytkownik, który posiada Konto Użytkownika zostanie powiadomiony o zmianie Regulaminu przez

przesłanie na jego adres poczty elektronicznej informacji o zmianie. Użytkownik, który korzysta z usługi

Newsletter zostanie powiadomiony o zmianie Regulaminu przez przesłanie na jego adres poczty

elektronicznej informacji o zmianie. .

6. Regulamin sklepu internetowego obowiązuje od dnia 01.01.2023 r., przy czym niniejsza wersja

Regulaminu została opublikowana w dniu 31.12.2022 r.

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO MAD GAMES

1. INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

2. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY


 

 


Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu