Mad Games
Wysyłka 24H
+48 503624692   +48 884999993
» Polityka prywatności

Szukaj

Nasze hity

Polityka prywatności

Polityka Prywatności firmy Mad Games

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Grzegorz Szcześniak Mad Games, ul. Krasiczyńska 3/21 03-379 Warszawa. Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu przesłania powiadomień w postaci newslettera oraz nowych usługach. Bez wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania i usunięcia poprzez kontakt: madgames@madgames.pl

 

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów Serwisu dostępnego pod adresem http://www.madgames.pl (Polityka Prywatności).

 2. Wyrazom pisanym wielką literą, a niezdefiniowanym poniżej inaczej nadano znaczenie jak w Regulaminie Serwisu dostępnym pod adresem: http://www.madgames.pl/regulamin.

 3. Administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu Ustawy OODO jest Usługodawca, tj.:Szcześniak Grzegorz Mad Games z siedzibą w Warszawie, przy ul.Krasiczyńskaiej 3/21, 03-379 Warszawa, o numerze REGON 012476561.

 4. Usługodawca przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa polskiego oraz przestrzega zasad ochrony prywatności Klientów przewidzianych Ustawą OODO.

                                                           Zakres i cel zbieranych danych
 5. Politykę Prywatności stosuje się do danych osobowych przetwarzanych w Serwisie w celu umożliwienia korzystania z funkcjonalności Serwisu, w tym zbieranych automatycznie podczas wizyt w Serwisie, w szczególności:

  1. w celu Rejestracji w Serwisie;

  2. w celu składania i realizacji Zamówienia oraz sprawnego prowadzenia i funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym zbieranych automatycznie w toku wizyt w Sklepie Internetowym;

  3. w celu publikacji Treści.

 6. W celu realizacji Zamówienia Usługodawca zbiera następujące dane: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, lub inne dane podane przez Usługodawcę w Serwisie lub w trakcie kontaktu z Klientem.

 7. W celu Rejestracji Konta Klienta w Serwisie zbierane są następujące dane Klienta: imię i nazwisko, adres e-mail, Hasło.

 8. Usługodawca oświadcza, że podanie danych oznaczonych w Serwisie jako wymagane, jest dobrowolne, ale konieczne dla korzystania z wybranych funkcjonalności Serwisu, w tym w przypadku danych wskazanych w pkt. 6-7 powyżej dla realizacji Zamówienia lub Rejestracji Konta Klienta.

 9. Dane osobowe Klientów zbierane dla umożliwienia korzystania z funkcjonalności dostępnych w Serwisie przetwarzane są przez Usługodawcę w celu:

  1. obsługi procesu Rejestracji, logowania do Konta Klienta.

  2. sprzedaży Klientom Produktów oraz ich dostawy Klientom i świadczenia usług Klientom,

  3. obsługi procesu publikacji Treści i powiązanych z nim funkcjonalności,

  4. ewentualnego dochodzenia roszczeń,

  5. wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną,

  6. tworzenia raportów i analiz na potrzeby Usługodawcy dotyczących funkcjonowania Serwisu, w tym statystyk oglądalności podstron Serwisu,

  7. dostosowania Serwisu do potrzeb Klientów.

 10. Niezależnie od powyższego, w przypadku wyrażenia odrębnej zgody przez Klienta, dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Usługodawcę w celu:

  1. otrzymywania informacji handlowej, w szczególności przesyłania przez Usługodawcę na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej zamówionego Newslettera.

 11. Usługodawca informuje, że podczas korzystania z Serwisu dane dotyczące Klienta zbierane są również automatycznie. Dane te mogą być zbierane w logach systemowych Serwisu, przez pliki Cookies.

 12. Usługodawca informuje, że od momentu połączenia się Klienta z Serwisem, w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Klienta, z którego Klient łączy się ze Serwisem. Usługodawca informuje, że zgodnie z prawem przetwarza również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Klienta, a także czasu połączenia Klienta ze Serwisem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Klienta w Serwisie. Opisane dane przetwarzane są w celach technicznych w celu dostosowania Serwisu do potrzeb Klientów  oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych dotyczących funkcjonowania Serwisu.

 13. Usługodawca wykorzystuje pliki typu Cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Klienta. Pliki typu Cookies to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Klient, korzysta z Serwisu, które umożliwiają:

  1. utrzymanie sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać Loginu i Hasła,

  2. dostosowanie i optymalizację Serwisu do potrzeb Klientów,

  3. tworzenie statystyk oglądalności podstron Serwisu,

  4. zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania Serwisu.

W Serwisie wykorzystywane są Cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zamknięciu okna przeglądarki internetowej, jak i Cookies trwałe, zapisywane na określony czas w urządzeniach, za pośrednictwem których Klient korzysta ze Serwisu.

Klient, może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Klienta. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Klient może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) Klienta.

Klient może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.

W Serwisie wykorzystywane są również Cookies zamieszczane przez partnerów Usługodawcy, umożliwiające personalizację działalności reklamowej i rozliczanie jej efektów. Polityka Prywatności nie reguluje sposobu wykorzystywania plików Cookies przez podmioty trzecie. Więcej informacji o tych plikach Cookies może być dostępnych na poszczególnych stronach partnerów Usługodawcy.

                          Prawa i obowiązki Usługodawcy

     Usługodawca zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Klienta                     właściwym organom władzy bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich                      informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, zgodnie z przepisami obowiązującego                prawa.

 1. Usługodawca oświadcza, że powierza przetwarzania danych osobowych Klienta lub innych danych, o których mowa w Polityce Prywatności innym podmiotom świadczącym na rzecz Usługodawcy lub bezpośrednio Klienta usługi w zakresie niezbędnym do korzystania z Serwisu, w tym realizacji Zamówienia, rozpatrzenia reklamacji oraz korzystania z usług, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z art. 31 Ustawy OODO. Dane osobowe Klientów mogą zostać powierzone w szczególności firmie wysyłkowej i pocztowej w celi realizacji złożonego zamówienia.

                                          Prawa i obowiązki Klienta

        1. Każdy Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania,              uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia. W tym celu              należy wysłać e-mail na adres: madgames@madgames.pl, lub zadzwonić pod numer telefonu                  224989993 lub skorzystać z odpowiedniej funkcjonalności w Koncie Klienta.

        2.W przypadku, gdy Usługodawca występuje o wyrażenie zgody na przesyłanie informacji                      handlowej drogą elektroniczną (np. za pośrednictwem e-mail, SMS i innych) osobie, która                      wyraziła powyższą zgodę przysługuje prawo jej cofnięcia. W tym celu należy: wysłać e-mail na              adres: madgames@madgames.pl wpisując w tytule słowo „rezygnacja”, zadzwonić pod numer                telefonu 224989993 i poinformować o cofnięciu zgody, kliknąć na link powodujący cofnięcie                  zgody umieszczony w treści informacji handlowej lub wysłać pisemną informację o cofnięciu                  zgody na otrzymywanie informacji handlowej na adres Usługodawcy: Mad Games, ul.                            Krasiczyńska 3/21, Warszawa 03-379.

        3.Jeżeli Klient umieszcza w  Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i            nazwisko, adres, numer telefonu lub e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem                              nienaruszania przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

        4.Klient uprawniony jest do korzystania z danych i treści udostępnionych przez innych Klientów            Serwisu wyłącznie w związku z korzystaniem z Serwisu oraz za ich zgodą w sposób zgodny z                przepisami obowiązującego prawa, chyba że uzyska zgodę od tych Klientów na przetwarzanie ich          danych i ich treści w zakresie lub celu wykraczającym poza korzystanie z Serwisu.

        Zabezpieczenie danych
        Usługodawca oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić Klientom wysoki poziom                                  bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na                          bezpieczeństwo przekazu informacji, danych, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania          plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych, aniżeli pliki              mechanizmów destrukcyjnych należy zgłaszać Usługodawcy na konto e-mail:                                          madgames@madgames.pl lub pod numerem telefonu 224989993.

 


Przejdź do strony głównej